Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Tarnowskich Górach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część multimediów nie posiada napisów lub opisów alternatywnych. Materiały te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Panuś, m.panus@muzeumtg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 285 26 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum w Tarnowskich Górach znajduje się w budynku przy ul. Rynek 1 w Tarnowskich Górach.
Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Rynek. Ręcznie otwierane drzwi z progiem prowadzą do przedsionka, a z niego kolejne ręcznie otwierane drzwi prowadzą do korytarza. Pomieszczenia Muzeum w Tarnowskich Górach znajdują się na pierwszym piętrze i poddaszu użytkowym budynku. Na pierwsze piętro prowadzą schody zlokalizowane na końcu pierwszej części korytarza, po lewej stronie patrząc od wejścia. Schody poprzedzone są dodatkowym stopniem bez poręczy. Schody nie są wyposażone w dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową z wyjątkiem poręczy po obu stronach. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą ręcznie otwierane drzwi. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze znajdują się: punkt recepcyjny, ekspozycje, toaleta i przestrzenie komunikacyjne. Część pomieszczeń oddzielona jest od siebie wąskimi przejściami, progami, schodami, stopniami i pochylniami, które nie są wyposażone w dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową z wyjątkiem poręczy po obu stronach w przypadku jednych schodów. Toaleta również nie jest przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Poddasze użytkowe nie jest dostępne dla publiczności, znajdują się tam biura i pomieszczenia techniczne.
W pomieszczeniach Muzeum nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowane są na parkingu między ul. Jana III Sobieskiego i ul. Opolską.
Do budynku i pomieszczeń Muzeum można wejść z psem asystującym.
Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Muzeum online

Wystawy czasowe

TEO-PASJE. TEODOR SEGIET – (nie tylko) FOTOGRAFIA

Wystawa czynna od 8 września do 30 listopada 2021 roku