Ładowanie

Edukacja

Oferta edukacyjna dla szkół ponadpodstawowych

Podstawowe informacje

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zmodyfikowanych zajęć w formie online. Wybrane zajęcia odbywają się w formie plenerowej poza siedzibą Muzeum w Tarnowskich Górach, na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

Podstawowe informacje
Czas trwania ok. 60–90 minut*
Liczba uczestników 10–30
(+ opiekunowie)
Opłata 8 złotych od uczestnika
(opiekunowie bezpłatnie)

* W przypadku lekcji plenerowych czas trwania jest zwykle dłuższy oraz uzależniony od tematu, warunków pogodowych i kondycji uczestników.

Lekcje muzealne

Pięć wieków historii

Pięć wieków historii

Od powstania Tarnowskich Gór minęło prawie 500 lat. W tym czasie naprawdę wiele się tutaj działo. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z przeszłością miasta oraz sposoby opowiadania o nich. W ramach podsumowania tworzą kalendarium w formie infografiki.

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś

Co się zmieniło w przestrzeni miasta, a co pozostaje od wieków takie samo? Uczestnicy na podstawie archiwalnych zdjęć i pocztówek, ale również dawnych opisów miasta poznają dawne Tarnowskie Góry i porównują je z obecnym wyglądem miasta.

Reformacja i Tarnowskie Góry

Reformacja i Tarnowskie Góry

Wystąpienie Marcina Lutra i powstanie Tarnowskich Gór nastąpiły w podobnym czasie, a protestantyzm odegrał znaczącą rolę w historii miasta. Zajęcia mają na celu przybliżenie dziejów tego wyznania z lokalnej perspektywy. Częścią spotkania jest zwiedzanie tarnogórskiego Kościoła Zbawiciela.

Nasze światowe dziedzictwo

Nasze światowe dziedzictwo

Wszyscy wiemy, że Tarnowskie Góry znajdują się na Liście UNESCO, ale co to właściwie znaczy? Zajęcia porządkują wiedzę na temat dziejów rozwoju przemysłowego Tarnowskich Gór i wpisu tarnogórskich zabytków dawnego górnictwa i hydrotechniki na Listę światowego dziedzictwa.

Jak działa Muzeum

Jak działa Muzeum

Muzea mają długą tradycję, są ważnym zjawiskiem kultury pamięci i wciąż zyskują na popularności. Zajęcia poświęcone są historii oraz współczesnym trendom w muzealnictwie na przykładzie Muzeum w Tarnowskich Górach.

Lekcje plenerowe

Tarnowskie Góry dla początkujących (ok. 60-90 minut)

Tarnowskie Góry dla początkujących

Ok. 60-90 minut

Spacer obejmujący rynek i najbliższe okolice. To propozycja dla tych, którzy nie znają dobrze historycznego centrum miasta. Podczas wędrówki można poznać takie budynki i miejsca jak ratusz, zabytkowe kościoły, wybrane kamienice czy Dzwonnicę Gwarków.

Śladami sławnych gości i mieszkańców (ok. 90-120 minut)

Śladami sławnych gości i mieszkańców

Ok. 90-120 minut

Tarnowskie Góry przez wieki odwiedziło wiele znanych osób, w tym koronowane głowy oraz ludzie nauki i kultury. Nie mniej ciekawe postaci były związane z miastem jako jego mieszkańcy. Trasa spaceru prowadzi przez miejsca, w których można ich było kiedyś spotkać.

Wielokulturowe miasto (ok. 120-150 minut)

Wielokulturowe miasto

Ok. 120-150 minut

Tarnowskie Góry w swojej bogatej przeszłości były zamieszkiwane przez osoby różnych narodowości, języków i wyznań. Na trasie spaceru znajdują się najważniejsze pamiątki w przestrzeni miasta po społecznościach ewangelickiej i żydowskiej, czyli Kościół Zbawiciela i cmentarz żydowski.

Lekcja historii architektury (ok. 120-150 minut)

Lekcja historii architektury

Ok. 120-150 minut

Spacer po mieście śladami najciekawszych budynków, reprezentujących różne style architektoniczne, ale też świadczących o kolejnych epokach w dziejach Tarnowskich Gór. To dobra okazja do przypomnienia podstaw historii sztuki i historii miasta.

Górniczym szlakiem (czas trwania ustalany indywidualnie)

Górniczym szlakiem

Czas trwania ustalany indywidualnie

Wymagająca wędrówka z centrum Tarnowskich Gór do Hałdy Popłuczkowej, z przystankiem m.in. w Parku Kunszt. Towarzyszące jej opowieści oraz kontakt z autentycznymi pozostałościami miejscowego górnictwa pozwalają na lepsze zrozumienie jego przemian w przeszłości i wyzwań współczesności.

Dodatkowe informacje

Zaproponowane tematy zajęć możemy modyfikować w celu ich dostosowania do szczególnych potrzeb i zainteresowań odbiorców. Zapraszamy również do współpracy w ramach projektów indywidualnych.

W trakcie roku szkolnego planujemy dodatkowe zajęcia związane z tematami wystaw czasowych. Bieżące informacje zawsze można znaleźć na tej stronie internetowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani jedynie zwiedzaniem naszych wystaw zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w zakładce Zwiedzanie.

Regulamin

Regulamin zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Muzeum w Tarnowskich Górach

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora Muzeum w Tarnowskich Górach z dnia 29.03.2022 r.

Regulamin zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Muzeum w Tarnowskich Górach

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych, organizowanych przez Muzeum w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Rynek 1.
 2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  2. Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum w Tarnowskich Górach,
  3. Zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, organizowane przez Muzeum, będące przedmiotem Regulaminu,
  4. Prowadzącym (Prowadzących) – należy przez to rozumieć pracownika (pracowników) Muzeum, odpowiedzialnego (odpowiedzialnych) za przygotowanie i przebieg Zajęć lub osobę (osoby) spoza Muzeum, której Muzeum powierzyło przeprowadzenie Zajęć,
  5. Uczestniku (Uczestnikach) – należy przez to rozumieć osobę (osoby) biorącą udział w Zajęciach,
  6. Osobie dokonującej rezerwacji – należy przez to rozumieć osobę kontaktującą się z Muzeum w sprawie rezerwacji zajęć,
  7. Opiekunie (Opiekunach) – należy przez to rozumieć osobę (osoby) towarzyszącą (towarzyszące) Uczestnikom podczas Zajęć.

§ 2. Zasady ogólne organizacji Zajęć

 1. Zajęcia realizowane są w następujących formach:
  1. lekcje muzealne – zajęcia stacjonarne prowadzone w siedzibie Muzeum,
  2. lekcje plenerowe – zajęcia poza siedzibą Muzeum, w postaci spaceru po mieście, który rozpoczyna się przed siedzibą Muzeum,
  3. lekcje online – zajęcia zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams, Zoom lub Google Meet.
 2. Zajęcia odbywają się od środy do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim zarezerwowaniu terminu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu.
 3. Pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut, w zależności od rodzaju zajęć, wieku uczestników i tematu zajęć lub ustaleń z Osobą dokonującą rezerwacji lub Opiekunem.
 4. Zajęcia mogą być nagrywane, fotografowane lub filmowane w całości lub w części przez przedstawicieli Muzeum. Rezerwacja oraz udział w Zajęciach są równoznaczne z udzieleniem Muzeum nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu Zajęć (w tym wizerunków Uczestników) oraz na publikowanie i rozpowszechnianie tego materiału w celu dokumentacji i promocji działalności Muzeum. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Muzeum z tego tytułu.

§ 3. Rezerwacje Zajęć

 1. Rezerwacja Zajęć odbywa się w dwóch etapach:
  1. w pierwszym etapie Osoba dokonująca rezerwacji wypełnienia formularz dostępny na stronie internetowej Muzeum w zakładce „Edukacja” (www.muzeumtg.pl/edukacja) i przesyła go na adres: edukacja@muzeumtg.pl,
  2. w drugim etapie Prowadzący kontaktuje się z Osobą dokonującą rezerwacji i potwierdza rezerwację lub dokonuje korekty rezerwacji, a także ustala szczegóły organizacyjne (np. zapewnienie przyborów dla Uczestników lub forma zdalnego połączenia).
 2. Zgłoszenia rezerwacji Zajęć należy dokonać co najmniej tydzień przed ich planowanym terminem.
 3. Rezerwacja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie zgłoszonych danych osobowych na potrzeby niezbędnej dokumentacji.
 4. Zajęcia można odwołać najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia zajęć bez podania przyczyny z podaniem alternatywnego terminu i/lub tematu zajęć.

§ 4. Opłaty

 1. Uczestnictwo w Zajęciach jest odpłatne. Z obowiązku opłaty zwolnieni są Opiekunowie.
 2. Aktualne opłaty za udział w Zajęciach podane są na stronie internetowej Organizatora (www.muzeumtg.pl/edukacja).
 3. Płatności w ustalonej wcześniej formie należy dokonać w siedzibie Organizatora lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora, wskazany przez Prowadzącego.

§ 5. Obowiązki Uczestników i Opiekunów

 1. Przed Zajęciami Osoba dokonująca rezerwacji lub Opiekun ma obowiązek zapoznać Uczestników i ich prawnych opiekunów z Regulaminem.
 2. W przypadku Zajęć w formie lekcji muzealnej (zajęcia stacjonarne) należy przybyć co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem, aby Uczestnicy mogli pozostawić swoje ubrania w szatni.
 3. W przypadku spóźnienia się Uczestników na Zajęcia godzina zakończenia Zajęć może zostać przedłużona jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to konfliktu z innymi zaplanowanymi zadaniami w ramach działalności Muzeum lub dyspozycyjnością Prowadzącego.
 4. Podczas Zajęć Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Prowadzącego.
 5. Podczas Zajęć Opiekun zobowiązany jest do pozostania wraz z Uczestnikami przez cały czas trwania Zajęć oraz zapewnienia i utrzymania dyscypliny wśród Uczestników oraz sprawowania pieczy nad małoletnimi Uczestnikami. Prowadzącego nie obciąża obowiązek pieczy nad małoletnimi Uczestnikami.
 6. W przypadku nagannego zachowania Uczestników, uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie Zajęć, Prowadzący ma prawo do ich przerwania. Przerwanie zajęć z tej przyczyny nie oznacza zwrotu kosztów.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu wynikłe z braku właściwego nadzoru nad Uczestnikami, sprawowanego przez Opiekuna zgodnie z punktem 5, w tym za szkody wyrządzone przez Uczestników. Za szkody te pełną odpowiedzialność ponoszą inne niż Muzeum osoby fizyczne lub prawne ustalone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu zwiedzania i przebywania w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Zmian i uzupełnień Regulaminu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego
  nadaniu.
 3. Regulamin obowiązuje od 29 marca 2022 r. do odwołania.
Pobierz plik

Plik w formacie PDF (441 KB).

Formularz zgłoszeniowy

  Informacje podstawowe  Informacje o osobie dokonującej rezerwacji i płatnościach  Oświadczenia  Pola oznaczone * są wymagane.